Novinky

4. prosinec 2009 nebyl žádný zvláštní den, spíše se nesl v tradici temných a studených prosincových dnů, na jaké jsme v našich zeměpisných šířkách zvyklí. V Hotelu Za Branou, kde jsme se na základě volání pořadatele kolegy Bedřicha Fridiricha sešli, se shromáždilo kolem deváté hodiny ranní zhruba 40 kolegů.

Komprimovaná implantologická informace se jako červená nit vinula celým programem, a ten se ukázal velice zajímavým. Po úvodním slovu pořadatele kolegy Fridricha a odborného garanta semináře Dr. Třešňáka, přistoupil syn Františka Slívy Viktor okamžitě in medias res a zahrnul posluchače celou řadou důležitých informací v ohledu na vědecké základy implantologie.

Moderní povrchy implantátů, parametry mikrostruktury hybridity a prostoru, stejně jako kaskádový mechanizmus procesu hojení a nástupu osseointegrace implantátů, byly předmětem presentace Viktora Slívy. Prácovní postupy při získávání třech frakcí krve a vliv fibrinu , PRP a PRGF na rané fáze hojení a následnou redukci doby hojení byly diskutovány.

Doktor Zdeněk Klinkovský, rovněž ze Zlína, začal svoje pojednání obecnou úvahou o smysluplnosti našeho bytí a naladil posluchače tak na své téma: Plánování, implantologické ošetření, poučení pacienta a hovořil o bezpodmínečné nutnosti jeho znalostí a extrémních situací, které vznikají, když lékař bez korektur dá na požadavky a představy pacienta.

Dr. Třešňák v širokém záběru prohovořil nutnosti kritického přístupu každého lékaře při hodnocení a výběru implantologického systému. Stálé i pohyblivé parametry které tato rozhodnutí ovlivňují byly představeny a diskutovány.

Ve druhé části svého pojednání představil Viktor Slíva operační postupy, které jejich pracoviště běžně používá, nejdříve v přehledu, a potom na klinických příkladech konkrétních kazuistik. Onlayová technika, sandwich technika a sinus lift byly ukázány, popsány a diskutovány. Malý výhled směrem k novým postupům a konceptům stejně jako čas hojení byly kriticky osvětleny.

Dr. Třešňák ve své druhé části představil augmentační náhradní kostní materiály trochu z jiné strany, než je to při takových příležitostech všeobecně presentováno. Ze strany uživatele, ze strany handlingu a očekávání od toho, či onoho konkrétního materiálu. Základní augmentační techniku spatřuje kolega Třešňák v praxi praktického zubního lékaře v augmentaci extrakčního lůžka. Tento postup je znám jako Socket Preservation. Na příkladu konkrétní kazuistiky byl osvětlen pracovní postup a představen jak augmentační materiál PerOssal, tak membrána, jež augmentát první dva, až tři týdny chrání – Jason Collagen Fleece.

Dr. Klinkovský osvětlil v druhé části své presentace další aspekty plánování a udržovací terapie a soustředil se v této části převážně na klinické aspekty.

Kolega Ducko z Bratislavy referoval o novém způsobu desinfekce tkání – fotodynamické terapii pomocí kanadského systému Aseptim Plus. Tento systém pracuje s metylenovou modří jako fotosensitizerem. Ve svém přehledném referátu ukázal použití tohoto nového způsobu desinfekce, osvětlil princip fotodynamické terapie jak v záchovné terapii, tak v endodoncii a klinické příklady diskutoval na základě svých vlastních kazuistik.

Závěrečnou část presentace „Privátní praxe Slíva ze Zlína“ převzal kolega František Slíva, tedy senior a mentor praxe a pod mottem „ nic to nechce, jenom lehce“ , nás provedl širokou paletou klinických konceptů, jež na svém pracovišti používá. Bylo hovořeno o časném zatížení, tripoidním blokování implantátů, časově odložené implantaci. Byla presentována kazuistika s Branemark Novum stejně tak kazuistika s konceptem All-on-four. Punch technika a pracovní postupy s pojivovým štěpem byly představeny. Během presentace se vykrystalizoval další slogan“ není implantace bez augmentace“.

Ve své závěrečné části představil Dr. Třešňák další fazetu antiinfekční terapie pomocí principu fotodynamické terapie v parodontologii a implantologii. Toluidinová modř, která se v představeném systému PACT ( firma Cumdente – SRN) používá jako buněčné selektivní barvivo, se ukázala jako velice účinná a zároveň z prostoru užití lehce odstranitelná, takže nebrání následnému estetickému ošetření. Mimo zmíněných indikací, kde především periimplantitis byla důvodem, proč Dr. Třešňák tento přístroj pro svou praxi opatřil, byly kazuistiky doplněny o další indikace. Patologie měkkých tkání, endodoncie, užití při ošetření přechodných chobotů při ortodoncii dospělých, okamžitých implantacích , expozici membrán stejně jako při sekundárním hojení.

Závěrem byly prezentovány dvě kazuistiky, které přinesly oživení pomalu unavených posluchačů. Jak Dr. Fridrich, tak Dr. Mateová přinesli naprosto individuální a originální pohled na problematiku implantujícího praktika, a to se odrazilo nejen v diskuzi, ale i v celé řadě pohledů na trouble management v denní praxi, jinak dostatečně zaměstnaného praktika.

Dr. Třešňák potom v závěrečném slovu shrnul realitu dnešní zubní mediciny. Kolik nejrůznějších fazet je třeba sestavit, aby PZL získal představu o moderní implantologii. Spousta nových témat vzbuzuje automaticky celou řadu nových otázek, a je důvodem hledání odpovědí. Poděkoval kolegovi Fridrichovi za jeho nasazení i Biomedu Praha za organizování podobných aktivit. Take-home message si Dr. Třešňák vypůjčil od Dr. Slívy. Všichni kolegové vydrželi až do konce a spokojenost byla na všech stranách.

Šest zájemců se potom přesunulo do nové praxe doktora Fridricha „Zubní dům“, aby se zůčastnili dvou live operací, které Dr. Třešňák provedl. U prvního pacienta byly inzerovány 3 fixtury BTLock CV3 v indikaci zkráceného zubního oblouku a u mladé pacientky potom v indikaci náhrady jednoho zubu byla inzerována rovněž fixtura CV3 v regiu 24.

Dlouhý den tak skončil kolem 19.00 h večerní.


Lux_R_20091208_637

Vaculnov_L_20091209_642