Novinky

Navzdory sněhu a vánicím se konalo 15. ledna 2010 v Praze na Václavském nám. v budově ABF  sympozium, které se zabývalo aktuálními problémy implantologie a parodontologie, shrnutými pod názvem „Terapie periiimplantitis a parodontitis“. Sympozium s mezinárodní účastí organizovala firma Biomed. Zabývalo se problémy jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Zahraniční přednášející byli zastoupeni dr. Kotrikovou, prof. Rothem a dr. Hahnem z německých univerzit, česká strana byla zastoupena  doc. Dřízhalem, doc. Starostou, dr. Cibochem, dr. Šmuclerem a čechoitalem dr. Třešňákem.

Seznámili nás s různými příčinami, které vedou organismus k tomu, aby zánětlivě reagoval na infekční i neinfekční podněty a se způsoby, jak se s těmito příčinami vyrovnat.

Dr. Kotriková nám představila „novou“ koncepci léčby, založenou na fotodynamické terapii. Ta spočívá ve fotosensibilizaci  patogenní flory barvivem a její následnou likvidací  laserovým zářením. „Novou“ proto, že jak nám předvedl ve své přednášce dr. Šmucler, tato metoda je v jiných oborech medicíny již používána dlouhodobě.


Dr. Hahn se do hloubky zaobíral vědeckými základy této fotodynamické terapie a jejího využití nejen u periimplantitis, ale i u parodontitis. Efekt této terapie porovnával s efektem antibiotické terapie a jejího významu do budoucnosti.

Dr. Třešňák jako protagonista  sympozia  seznámil podrobně přítomné s touto atraktivní metodou při léčbě periimplantitis jako alternativy antibiotické léčby a ukázal její přednosti na základě svých zkušeností. Vysoká akceptance antiinfekčního ošetření ze strany pacientů, a to jak při konzervativních, tak při invazivních zákrocích ( kvalitnější a rychlejší hojení ) zajistila PACT přístroji v praxi potřebnou frekvenci nasazení. Prakticky denní používání přístroje umožňuje důkladnější prozkoušení celé řady klinických indikací, které fotodynamická terapie pokrývá.


Dalším, kdo se snažil vysvětlit podstatu této metody, byl dr. Ciboch, který ji hodnotil z pohledu implantujícího parodontologa. Seznámil posluchače s několikaměsíčními zkušenostmi s touto metodou. Výrazné zkrácení hojení při otevřených a uzavřených curettage, snížení BOP a PBI provázelo všech 52 dokumentovaných parodontologických případů.

Jinou  možností léčby je její účinek na mikrobiální floru v kořenovém kanálku. S tímto využitím fotodynamické terapie seznámil posluchače dr. Hahn. Byla zdůrazněna immediátní odpověď po nasazení PDT metody. Nebyly pozorovány žádné komplikace i při okamžitém zaplnění kanálu.

Moderními metodami působení na infekční agens v  parodontálním  sulku z hlediska agresivní a chronické formy parodontitis se zabýval prof. Roth. Celou tématiku probral hlavně z teoretického hlediska. Byla nastíněna možnost náhrady klasického mechanického debridement metodou antiinfekční fotodynamické terapie v rámci záchovné terapie o systematické PAR terapii. V této souvislosti byla diskutována poslední studie z University Greifswald.

Zajímavou kompilací využití laseru jak v implantologii, tak v parodontologii předvedl ve svém sdělení dr. Šmucler, který ji doložil atraktivními příklady využití i v ostatních oborech, nejen stomatologii, včetně  původu  a historie  vývoje laseru. Polovina privátních praxí v SRN má již k dispozici laserový přístroj, jejichž cena výrazně klesla.

Akademickou půdu české stomatologie zastupoval doc. Starosta z Olomouce. Pojal svou přednášku  jako parodontolog a mimo jiné osvěžil posluchačům znalosti různých anatomických struktur,  které se podílejí na společné problematice parodontologie a implantologie.


Doc. Dřízhal z Hradce Králové se v závěrečné přednášce zaobíral významem adjuvantní terapie, kterou silně ovlivňují zájmy výrobců   dentálních hygienických prostředků. I nelichotivé statistiky z roku 2006 a z roku 2007, jako např. Spotřebu 0,65 zubního kartáčku na hlavu dokázal doc. Dřízhal presentovat s nadhledem zkušeného učitele. Realizace cíle 4 – měsíčního recallu zůstává podle referenta v České republice nadále jenom snem.

Celkově lze zhodnotit  sympozium jako významný počinek v moderní  terapii periimplantitis a parodontitis, zvláště v kombinaci s následnou chirurgickou intervencí. Především prevalence obou onemocnění nutí každého z nás se na tomto poli ve prospěch pacienta angažovat. Přednášející se snažili toto téma ozřejmit jak parodontologické tak i implantologické obci z mnoha úhlů pohledu.

Uvedená problematika bude nabývat na významu souběžně s narůstajícím počtem zavedených implantátů, a nejen implantologové, ale hlavně parodontologové tak dostávají do rukou další nástroj proti infekci v dutině ústní. Otázkou zůstává doba účinnosti vynikajících výsledků likvidace patogenních agens po ukončení terapie, což je však i problém léčení antibiotiky.

Příjemné prostředí v  centru Václavského náměstí přispělo k hladkému průběhu sympozia.

MUDr.Jaroslav Novák, MUDr.Zdeněk Kovář